Disclaimer

In de disclaimer wordt de gebruiker van www.weekvandemediawijsheid.nl geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van deze website. De website is een initiatief van Mediawijzer.net.

Over Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid, in 2008 opgericht op initiatief van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. Het doel van Mediawijzer.net is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. We doen dit door samen met een sterk netwerk van organisaties, initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf. Bij het netwerk zijn meer dan 1100 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan de ICT, kunst- & cultuursector, bibliotheken, onderwijs, opvoeding, mediacoaches en mediamakers.

Over de Week van de Mediawijsheid

Mediawijzer.net heeft tot doel om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen.

Gebruik van informatie

Gebruik van enige informatie verkregen middels weekvandemediawijsheid.nl en andere websites van Mediawijzer.net gebeurt op risico van de gebruiker. Mediawijzer.net streeft ernaar te waarborgen dat de op deze site te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Mediawijzer.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

Mediawijzer.net en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van weekvandemediawijsheid.nl of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Mediawijzer.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Mediawijzer.net vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Mediawijzer.net en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door Mediawijzer.net en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Tevens is Mediawijzer.net niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of servers die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Mediawijzer.net in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Mediawijzer.net worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Beeldmateriaal

Mediawijzer.net heeft gebruiksrechten over beeldmateriaal dat gemaakt is op de door Mediawijzer.net georganiseerde evenementen. Mediawijzer.net besteedt uiterste zorg aan het verkrijgen van de rechten van deze beelden. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld dan kunt u dit richten aan info@mediawijzer.net.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.